Missie / Visie

Missie

De missie van de school
De Bussel is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor de onderwijsbehoeften van het individuele kind. Kijkend naar onderwijs- en ontwikkelbehoeften besteden we naast het leerproces evenredig veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, zodat onze kinderen optimaal worden voorbereid op het vervolgonderwijs en hun plekje weten te veroveren in de maatschappij. In deze wil de Bussel haar leerlingen opvoeden tot volwaardige en respectvolle burgers. Slogan en kernwaarden Onze slogan is: De Bussel, voor onderwijs waar jij het verschil maakt. Onze kernwaarden zijn: Respect, Veiligheid en Vertrouwen.
De slogan en de kernwaarden worden nader toegelicht in de schoolgids.

Missiebeleid
Beleid om de missie levend te houden: Missie, slogan en kernwaarden komen meerdere keren per jaar aan bod in een personeelsvergadering en MR. Missie en visie zijn opgenomen in de schoolgids. Alle leerkrachten voelen, leven en dragen visie uit naar de leerlingen en ouders. Alle verbeteractiviteiten worden getoetst aan missie, visie en kernwaarden. De missie van Stichting Scala is opgenomen in een brochure, down te loaden op www.scalascholen.nl (http://www.scalascholen.nl).

Visie

R.K. Basisschool De Bussel bereidt kinderen optimaal voor op het vervolg onderwijs en legt de kiem voor de ontwikkeling van kind naar volwaardige respectvolle burger in een veilige omgeving op basis van wederzijds respect en vertrouwen in elkaar. Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21st eeuw. We onderschrijven het belang van een digitale kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is.

Op onze school willen we daarom aandacht besteden aan de 21 ste century skills. De gerichtheid van onze school op de 21 ste century skills heeft grote gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, voor ons Basisschool de Bussel Schoolplan 2016-2020 10 aanbod, voor onze digitale middelen en ons klassenmanagement.

Wij willen inzetten op een professionele organisatie, waarbij digitale lesaanbod, collegiale consultatie en structurele intervisie worden ingezet om het gewenste resultaat te bereiken.

Dit vormt de basis van onze visie op lesgeven, leren en identiteit.

Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. Oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet., is van pedagogisch belang. Zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, reflecterend vermogen en samenwerking spelen daarbij een belangrijke rol. Didactisch gezien leggen we het accent op: interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
Onderwijs op maat geven: differentiëren gevarieerde werkvormen hanteren een kwaliteitsvolle instructie verzorgen kinderen zelfstandig (samen) laten werken.

Visie op leren

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen maken. Leren van en met elkaar staat hierbij centraal. Leerlingen voelen zich betrokken bij hun eigen leerproces. Ze reflecteren op hun werk, aanpak en gedrag.

Visie op identiteit

De Bussel is gericht op de eigenheid van elk kind en de diversiteit binnen de eigen groep, de school, de woonomgeving en de maatschappij. Het gaat ons niet alleen om het verwerven van kennis en praktische vaardigheden, maar vooral ook om de vorming tot volwaardige mensen in persoonlijk, sociaal en ook levensbeschouwelijk opzicht. De Bussel werkt planmatig aan de Gezonde School, om de gezondheid, leefstijl en het welbevinden van de leerlingen en het personeel te bevorderen. Hierbij leggen we accenten op gezonde voeding, bewegen en veiligheid in het verkeer.