Onze School

Op onze school (De Bussel) staat de ontwikkeling van het kind centraal. Het onderwijs is erop gericht om leerlingen mondig en zelfstandig te maken en om hen aan te leren respect op te brengen voor andere mensen met andere opvattingen. Als school dragen we daarbij de Kanjergedachte uit, waarbij we de kinderen mee willen geven positief over zichzelf en de ander te leren denken. Op De Bussel hebben we respect voor elkaar en vertrouwen in elkaar, voelen we ons veilig en kunnen we ons ontwikkelen.

Onze kernwaarden Respect, Veiligheid en Vertrouwen verbinden leerkrachten, ouders en kinderen!

Onze school
Onze school
Onze school

Onze visie

De Bussel bereidt kinderen optimaal voor op het vervolgonderwijs en draagt bij aan de ontwikkeling van kind naar volwaardige respectvolle burger in een veilige omgeving op basis van wederzijds respect en vertrouwen in elkaar. Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21st eeuw. We onderschrijven het belang van een digitale kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Wij willen inzetten op een professionele organisatie, waarbij digitale lesaanbod, collegiale consultatie en structurele intervisie worden ingezet om het gewenste resultaat te bereiken. Dit vormt de basis van onze visie op lesgeven, leren en identiteit.

Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. Oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet, is van pedagogisch belang. Zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, reflecterend vermogen en samenwerking spelen daarbij een belangrijke rol. Didactisch gezien leggen we het accent op:

 • interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
 • onderwijs op maat geven: differentiëren
 • gevarieerde werkvormen hanteren
 • een kwaliteitsvolle instructie verzorgen
 • kinderen zelfstandig (samen) laten werken

Visie op leren

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. Leren van en met elkaar staat hierbij centraal. Leerlingen voelen zich betrokken bij hun eigen leerproces. Ze reflecteren op hun werk, aanpak en gedrag.

Visie op identiteit

De Bussel is gericht op de eigenheid van elk kind en de diversiteit binnen de eigen groep, de school, de woonomgeving en de maatschappij. De Bussel werkt planmatig aan de Gezonde School, om de gezondheid, leefstijl en het welbevinden van de leerlingen en het personeel te bevorderen. Hierbij leggen we accenten op gezonde voeding, bewegen en veiligheid in het verkeer.

Onze speerpunten

Voor de komende vier jaar zijn de volgende uitspraken van belang met betrekking tot onze activiteiten en prioritering:

 1. De Bussel is een Gezonde school.
 2. De kinderen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces en tonen een actieve betrokkenheid.
 3. Binnen het 21e eeuw leren maken cultuur en ICT onderdeel uit van ons onderwijs.
 4. De Bussel is een professionele organisatie.
 5. In het kader van Passend Onderwijs passen leraren het onderwijs aan de onderwijs en instructiebehoeften van de kinderen aan;
 6. Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun kind.

Het protocol aanname nieuwe leerlingen beschrijft hoe de aanmeldingsprocedure verloopt.
Is de Bussel dé school voor uw kind?
Mail directie@debussel.nl of bel de school om een afspraak te maken.