Klachtenprocedure

Algemene klacht

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Het kan voorkomen dat ouders /verzorgers het op bepaalde punten niet eens zijn met de gang van zaken op school. De school verzoekt de ouders /verzorgers een mogelijk probleem of klacht in eerste instantie bij de leerkracht neer te leggen. Samen kan er dan naar een goede oplossing gezocht worden. Indien een en ander onbevredigend verloopt, dan bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen met de schoolleider. Indien ouders/verzorgers niet tevreden zijn over de manier waarop de school een probleem of klacht oppakt, dan kunnen ouders/verzorgers zich wenden tot de klachtencommissie.

De Bussel is aangesloten bij een Landelijke Klachtencommissie van de GCBO (Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs). Uw klacht kan leiden tot een advies van de Klachtencommissie aan de school om bepaalde dingen te verbeteren of anders aan te pakken.

Deze commissie is telefonisch te bereiken op tel. 070-3925508.

U dient uw klacht in door een ondertekende brief te sturen naar het secretariaat van deze commissie:
postbus 82324, 2508 EH Den Haag, ten name van dhr. Nentje (secretaris)

Meer informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de Klachtencommissie vindt u op www.gcbo.nl onder Klachten.

Specifieke klacht

Als er problemen zijn is het belangrijk deze in eerste instantie te bespreken met de eigen leerkracht. Immers hij of zij dient op de hoogte te zijn en is de eerst aangewezen persoon om een oplossing te bieden.
Onze klachtenprocedure ziet er als volgt uit:

Kind klaagt over:Klagen bij
ander kindeigen leerkracht
eigen leerkrachteigen leerkracht; andere leerkracht; schoolleider
andere leerkrachteneigen leerkracht
machtsmisbruikleerkrachten; schoolleider
agressie, pestenvertrouwenscontactpersoon
seksuele intimidatievertrouwenscontactpersoon

Ouder klaagt over:Klagen bij
ander kindleerkracht; schoolleider
leerkracht eigen kindleerkracht; schoolleider
schoolse zakenleerkracht; schoolleider; directeur bestuurder
schoolleiderdirecteur bestuurder
machtsmisbruikleerkrachten; schoolleider
agressie, pestenvertrouwenscontactpersoon
seksuele intimidatievertrouwenscontactpersoon; directeur bestuurder

In dit schema wordt aangegeven, dat het zowel voor kinderen als ouders/verzorgers mogelijk is om een van de vertrouwenscontactpersonen van de Bussel in te schakelen. Deze collega’s hebben daar een speciale cursus voor gevolgd. Hun namen vindt u in deze bijlage. De vertrouwenscontactpersonen hebben geen enkele relatie met de klachtencommissie.

Indien nodig schakelt deze contactpersoon een van de interne contactpersonen van het bestuur in. Het bestuur is aangesloten bij een klachtencommissie. Bij het bestuurskantoor is een ter inzage liggende modelregeling aanwezig.

De interne contactpersonen kan een klager in overweging geven:

  • de problemen met de aangeklaagde of met de schoolleider te bespreken
  • de klacht in te dienen bij het bestuur
  • de klacht in te dienen bij voornoemde klachtencommissie
  • aangifte te doen bij politie/justitie