Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?

De Medezeggenschapsraad (MR) is een bij wet vastgesteld orgaan, waarin de inspraak van ouders en personeel wordt geregeld. Naast de MR op iedere individuele school, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) op Scalaniveau. De bevoegdheden van zowel de MR als de GMR zijn vastgelegd in een officieel reglement. Belangrijk is dat de MR een onafhankelijk orgaan is en dus geen hiërarchische of functionele verantwoording heeft naar de schoolleiding. De MR wordt momenteel gevormd door 4 ouders en 4 leerkrachten. Leden worden voor 3 jaar benoemd, indien er meerdere kandidaten zijn voor de oudergeleding, worden daarvoor verkiezingen uitgeschreven.

Wie is de MR?

De MR wordt gevormd door een aantal betrokken ouders en leerkrachten, die zich in hun vrije tijd inzetten voor de Bussel:
Robert Muijsers (voorzitter), Simone Vugts (secretaris), Xiamara van Kampen en Pascale Poirters  (ouders),
Francien Tiebosch, Hermien Doppen, José Bakx, en Maaike Nendels (leerkrachten).
Kernwoorden binnen de huidige MR zijn samenwerking, openheid, een constructieve grondhouding en kritisch met oog voor realiteit. Door onze diversiteit in achtergrond zijn we veelal in staat de zaken op een verrassende manier te bekijken.

Onze ambitie

Onze gezamenlijke ambitie is om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op De Bussel, strevend naar optimale tevredenheid van ouders, leerlingen en personeel. Dit doen we door de schoolleiding te adviseren over beleidszaken. Daarbij treden we uit boven individuele belangen of kwesties.

Welke bevoegdheden heeft de MR?

In het reglement staan zowel de instemmingbevoegdheid als adviesbevoegdheid omschreven. Voorbeelden van instemmingbevoegdheid zijn: onderwijskundige doelstellingen, het schoolreglement, klachtenregeling en overdracht of fusie van de school. Bij adviesbevoegdheid moet u denken aan zaken als de hoofdlijnen van het beleid, het taakbeleid, vaststelling van het schoolplan, vaststelling van het lesrooster en het vakantierooster, vaststelling of wijziging van de wijze waarop de voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd.

Welke zaken komen zoal aan de orde in de MR?

We zijn veelal op beleidsmatig niveau actief. Een paar voorbeelden van zaken waaraan we een goede bijdrage hebben kunnen leveren: Verbeterplannen, verbouwingszaken, personeelssamenstelling, groepsindeling, nieuwe onderwijsmethoden, communicatie naar ouders en invoering passend onderwijs

Hoeveel tijd is er mee gemoeid?

De MR komt 10 maal per jaar bijeen, op maandagavond tussen 20.00 en ongeveer 22.00. Het vergaderrooster wordt aan het begin van ieder schooljaar vastgesteld. Buiten de MR vergaderingen om, bent u ongeveer 20 uur per jaar bezig met voorbereiding, gesprekken met ouders, gesprekken met Scala, directie etc.

Mocht je nog verdere vragen hebben of meer informatie willen, aarzel niet ons aan te spreken op het schoolplein of via de mail: mr@debussel.nl
Robert Muijsers (voorzitter) is ook te bereiken via: Klik hier  om Robert een email te sturen.

De standaard agenda voor iedere MR vergadering vindt u hier (druk op het plaatje)

Het Team

Robert Muijsers
Voorzitter
Pascale Poirters
Ouder
Susanne Arts
Ouder
Xiamara van Kampen
Ouder
Denise den Otter
Leerkracht
Francien Tiebosch
Leerkracht
José Bakx
Leerkracht
Sharon Degen
Leerkracht

Alle notulen kunt u vinden als op de knop hieronder drukt

Tot ziens!
De MR