Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?

De Medezeggenschapsraad (MR) is een bij wet vastgesteld orgaan, waarin de inspraak van ouders en personeel wordt geregeld. Naast de MR op iedere individuele school, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) op Scalaniveau. De bevoegdheden van zowel de MR als de GMR zijn vastgelegd in een officieel reglement. Belangrijk is dat de MR een onafhankelijk orgaan is en dus geen hiërarchische of functionele verantwoording heeft naar de schoolleiding. De MR wordt momenteel gevormd door 4 ouders en 4 leerkrachten. Leden worden voor 3 jaar benoemd, indien er meerdere kandidaten zijn voor de oudergeleding, worden daarvoor verkiezingen uitgeschreven.

Susanne Arts (voorzitter)
Ik ben Susanne Arts, getrouwd met Maikel en moeder van Sophie, Camiel en Benjamin. De jongens zitten dit schooljaar in groep 8 en groep 4 en onze dochter zit op de middelbare school. Sinds schooljaar 2018-2019 maak ik deel uit van de MR. Ik ben een positief ingestelde, betrokken én kritische ouder die zich graag inzet voor een goede kwaliteit van het onderwijs voor alle kinderen op De Bussel. In het dagelijks leven houd ik mij -naast mijn gezin, sport, hobby’s en sociale leven- bezig als Legal, Compliance & Support Manager bij een groeiend en innovatief MKB-bedrijf. Op de basisschool wordt de basis gelegd voor de toekomst van onze kinderen en daar draag ik vanuit mijn brede achtergrond graag aan bij!

Ruth van Eenennaam
Mijn naam is Ruth van Eenennaam en ik heb samen met Tom drie kinderen, waarvan er twee op De Bussel zitten. Nuna zit in groep 3, Dijn in groep 2 en Risa is pas 1 jaar dus die moet nog even wachten. Ik heb zelf jaren voor de klas gestaan en werk op dit moment als category manager bij een schoolleverancier. Ik ben nieuwsgierig aangelegd en denk graag mee om ervoor te zorgen dat leerlingen, ouders en docenten een mooie tijd hebben. De basisschool is voor iedereen toch wel een belangrijke periode waar je positief op terug wilt kijken en die je altijd bij blijft.

Sylvia van Bijnen
Ik ben Sylvia van Bijnen. Samen met mijn man heb ik twee kinderen, Fiene en Sven. De oudste zit in groep 4 en de jongste in groep 1 van de Bussel. Vanaf dit schooljaar (2021-2022) maak ik deel uit van de MR. Ik vind het interessant om mee te denken over de belangrijke onderwerpen die op de Bussel spelen en bij te dragen aan een goede en veilige school waar kinderen met plezier naartoe gaan. In mijn dagelijks leven werk ik als jurist bij een onderwijsinstelling (in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs). Ik vind het leuk om als lid van de MR van de Bussel deze kennis te benutten, maar dan vanuit het perspectief van de oudergeleding.

Pascale Poirters
Mijn naam is Pascale Poirters. Ik ben getrouwd met Paul en samen hebben we 4 kinderen: Ise, Nina, Cas en Julian. Ise en Nina zitten op de middelbare school, Cas en Julian zitten in groep 7. Sinds schooljaar 2016-2017 ben ik lid van de oudergeleding van de MR. Ik ben werkzaam als bestuurder in een gespecialiseerde GGZ-instelling. Ik heb een financieel-economische achtergrond en kijk met een brede blik naar de verschillende onderwerpen die spelen op De Bussel. Ik vind het erg leuk om op die manier een bijdrage te kunnen leveren aan goed onderwijs en een fijne schooltijd voor onze kinderen.

Henrieke van Tilborg
Mijn naam is Henrieke van Tilborg, leerkracht van groep 7. Vanaf het schooljaar 2021-2022 maak ik deel uit van de MR. Ik vind het interessant en waardevol om mee te mogen denken over de belangen van kinderen, ouders en leerkrachten op De Bussel en zet mezelf graag in om een bijdrage te kunnen leveren aan een positieve ontwikkeling van onze school.

Denise den Otter
Mijn naam is Denise den Otter en leerkracht van groep 8. Sinds schooljaar 2018-2019 zit ik in de MR. Ik heb een kritische houding en wil rekening houden met de belangen van kinderen, personeel en ouders om zo te komen tot beslissingen die meehelpen om het onderwijs te optimaliseren.

Sharon Degen
Mijn naam is Sharon Degen, leerkracht groep 1-2 (ma-di), onderbouwcoördinator en management (woe t/m vrij). Vanaf schooljaar 19-20 heb ik de rol van MR lid daaraan mogen toevoegen. Waarom ik graag deel uit maak van de medezeggenschapsraad? Ik vind het waardevol om groepsoverstijgend mee te kunnen denken in het belang van de Bussel en daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. In bredere zin meedenken over wat het beste is voor personeel, ouders en kinderen vind ik een mooie en belangrijke taak.

Ans van Delft
Sinds augustus 2018 ben ik werkzaam als zorgcoördinator(=IB-er) op BS de Bussel. Mijn werkzaamheden zijn zeer divers, hetgeen ik ook heel interessant en leuk vind. Zo werd ik in maart 2019 uitgenodigd voor een MR-bijeenkomst m.b.t. het onderdeel zorg.
De ouders van de MR vonden het heel interessant om op de hoogte te zijn van de zorg, hoe ziet de zorgstructuur eruit. Daarnaast een indruk te hebben over de leerresultaten en over de zorgen die er op school zijn. Hoe kunnen we de goede dingen vasthouden of indien gewenst verbeteren. Ik blij dat ik nu als PMR-lid samen met de directie en de complete MR betrokken kan zijn bij het wel en wee van onze school. Dat we samen een bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling en groei van bs de Bussel, nu en in de toekomst.
Heb er veel zin in.

Kernwoorden binnen de huidige MR zijn samenwerking, openheid, een constructieve grondhouding en kritisch met oog voor realiteit. Door onze diversiteit in achtergrond zijn we veelal in staat de zaken op een verrassende manier te bekijken.

Onze ambitie

Onze gezamenlijke ambitie is om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op De Bussel, strevend naar optimale tevredenheid van ouders, leerlingen en personeel. Dit doen we door de schoolleiding te adviseren over beleidszaken. Daarbij treden we uit boven individuele belangen of kwesties.

Welke bevoegdheden heeft de MR?

In het reglement staan zowel de instemmingbevoegdheid als adviesbevoegdheid omschreven. Voorbeelden van instemmingbevoegdheid zijn: onderwijskundige doelstellingen, het schoolreglement, klachtenregeling en overdracht of fusie van de school. Bij adviesbevoegdheid moet u denken aan zaken als de hoofdlijnen van het beleid, het taakbeleid, vaststelling van het schoolplan, vaststelling van het lesrooster en het vakantierooster, vaststelling of wijziging van de wijze waarop de voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd.

Welke zaken komen zoal aan de orde in de MR?

We zijn veelal op beleidsmatig niveau actief. Een paar voorbeelden van zaken waaraan we een goede bijdrage hebben kunnen leveren: Verbeterplannen, verbouwingszaken, personeelssamenstelling, groepsindeling, nieuwe onderwijsmethoden, communicatie naar ouders en invoering passend onderwijs

Hoeveel tijd is er mee gemoeid?

De MR komt 10 maal per jaar bijeen, op maandagavond tussen 20.00 en ongeveer 22.00. Het vergaderrooster wordt aan het begin van ieder schooljaar vastgesteld. Buiten de MR vergaderingen om, bent u ongeveer 20 uur per jaar bezig met voorbereiding, gesprekken met ouders, gesprekken met Scala, directie etc.

Mocht je nog verdere vragen hebben of meer informatie willen, aarzel niet ons aan te spreken op het schoolplein of via de mail: mr@debussel.nl

De standaard agenda voor iedere MR vergadering vindt u hier (druk op het plaatje)

Het Team

Susanne Arts
Voorzitter
Pascale Poirters
Ouder
Ruth van Eenennaam
Ouder
Sylvia van Bijnen
Ouder
Denise den Otter
Leerkracht
Henrieke van Tilborg
Leerkracht
Ans van Delft
Intern Begeleider
Sharon Degen
Leerkracht

Alle notulen kunt u vinden als op de knop hieronder drukt

Tot ziens!
De MR