Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?

De Medezeggenschapsraad (MR) is een bij wet vastgesteld orgaan, waarin de inspraak van ouders en personeel wordt geregeld. Naast de MR op iedere individuele school, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) op Scalaniveau. De bevoegdheden van zowel de MR als de GMR zijn vastgelegd in een officieel reglement. Belangrijk is dat de MR een onafhankelijk orgaan is en dus geen hiërarchische of functionele verantwoording heeft naar de schoolleiding. De MR wordt momenteel gevormd door 4 ouders en 4 leerkrachten. Leden worden voor 3 jaar benoemd, indien er meerdere kandidaten zijn voor de oudergeleding, worden daarvoor verkiezingen uitgeschreven.

Robert Muijsers (voorzitter)
Als vader van twee kinderen, die inmiddels allebei op de Bussel zitten, werd me gevraagd of de mr iets voor mij was. Tot dat moment had ik nooit stilgestaan bij het functioneren van een mr. Het groeiende besef dat de kwaliteit en koers van de school impact heeft op het leven van mijn kinderen heeft mij doen besluiten in de mr te willen plaatsnemen. Je krijgt als ouder in de mr de mogelijkheid om mee te denken over de invulling van de kwaliteit van het onderwijs.
Met mijn gezin op nummer één, bestaat mijn ‘doorsnee’ dag uit ondernemen en het ontwikkelen en realiseren van gebouwen in de gezondheidszorg. Van ‘niets iets maken’ noem ik dat, ofwel van visie naar realisatie is mijn dagelijks werk. Deze ervaring neem ik mee in het functioneren van de mr en om zo een steentje bij te dragen aan de Bussel.

Susanne Arts
Ik ben Susanne Arts-van Straten, 43 jaar, getrouwd met Maikel en moeder van Sophie, Camiel en Benjamin, die schooljaar 2019-2020 in groep 8,6 en 2 zitten. Ik ben een positief ingestelde, betrokken én kritische ouder die zich graag inzet voor een goede kwaliteit van De Bussel. In het dagelijks leven houd ik mij -naast mijn gezin, sport, hobby’s en sociale leven- bezig als manager professional services bij een MKB-bedrijf. Een achtergrond die ik in de MR goed kan inzetten. Op de basisschool wordt de basis gelegd voor de toekomst van onze kinderen en daar draag ik graag aan bij!

Xiamara van Kampen
Als moeder van 2 dochters, ben ik sinds schooljaar 2015-2016 lid van de oudergeleding van de MR. De oudste heeft de basisschool verlaten en de jongste zit in groep 6. Mijn motivatie is dat ik graag een steentje bij wil dragen aan een plezierig klimaat op de school waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een belangrijk deel van de ontwikkeling van kinderen gebeurt immers binnen schooltijd. Als lid van de MR mag je (namens alle ouders) meedenken en meebeslissen op strategisch niveau over de kwaliteit van de school in het geheel.
Na jaren ervaring in de marketing communicatie ben ik nu verantwoordelijk voor wettelijke en technische voorschriften van textiele vloerbedekking producten binnen Europa. Ervaring uit beide werkgebieden neem ik mee binnen de MR.

Pascale Poirters
Mijn naam is Pascale Poirters. Ik ben getrouwd met Paul en samen hebben wij 4 kinderen: Ise (brugklas Maurick College), Nina (groep 8), Cas (groep 6) en Julian (groep 6). Ik werk als hoofd financien & control binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Dit schooljaar wordt mijn vierde jaar in deMR van de Bussel. Mijn doel in de MR is om op een positief kritische manier bij te dragen aan De Bussel en daarbij het belang van onze kinderen centraal te laten staan.

Francien Tiebosch
Mijn naam is Francien Tiebosch en ik ben op De Bussel werkzaam in groep 1-2.
Actief meedenken over beslissingen die goed zijn voor personeel, kinderen en ouders is mij op het lijf geschreven.
Als MR lid probeer ik een positieve bijdrage te leveren aan verschillende onderwerpen om tot een breed draagvlak te komen.

Denise den Otter
Mijn naam is Denise den Otter, 29 jaar en leerkracht van groep 8. Sinds schooljaar 2018-2019 zit ik in de MR. Ik heb een kritische houding en wil rekening houden met de belangen van kinderen, personeel en ouders om zo te komen tot beslissingen die meehelpen om het onderwijs te optimaliseren.

Sharon Degen
Mijn naam is Sharon Degen, voor het vierde jaar werkzaam op basisschool De Bussel.
Leerkracht groep 1/2 en bouwcoördinator.
Vanaf schooljaar 19-20 heb ik de rol van MR lid daaraan mogen toevoegen.
Waarom ik graag lid van de medezeggenschapsraad ben?
Ik vind het waardevol om groepsoverstijgend mee te kunnen denken in het belang van de Bussel en daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van het onderwijs.
In bredere zin meedenken over wat het beste is voor personeel, ouders en kinderen vind ik een mooie taak.

Ans van Delft
Sinds augustus 2018 ben ik werkzaam als zorgcoördinator(=IB-er) op BS de Bussel. Mijn werkzaamheden zijn zeer divers, hetgeen ik ook heel interessant en leuk vind. Zo werd ik in maart 2019 uitgenodigd voor een MR-bijeenkomst m.b.t. het onderdeel zorg.
De ouders van de MR vonden het heel interessant om op de hoogte te zijn van de zorg, hoe ziet de zorgstructuur eruit. Daarnaast een indruk te hebben over de leerresultaten en over de zorgen die er op school zijn. Hoe kunnen we de goede dingen vasthouden of indien gewenst verbeteren. Ik blij dat ik nu als PMR-lid samen met de directie en de complete MR betrokken kan zijn bij het wel en wee van onze school. Dat we samen een bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling en groei van bs de Bussel, nu en in de toekomst.
Heb er veel zin in.

Kernwoorden binnen de huidige MR zijn samenwerking, openheid, een constructieve grondhouding en kritisch met oog voor realiteit. Door onze diversiteit in achtergrond zijn we veelal in staat de zaken op een verrassende manier te bekijken.

Onze ambitie

Onze gezamenlijke ambitie is om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op De Bussel, strevend naar optimale tevredenheid van ouders, leerlingen en personeel. Dit doen we door de schoolleiding te adviseren over beleidszaken. Daarbij treden we uit boven individuele belangen of kwesties.

Welke bevoegdheden heeft de MR?

In het reglement staan zowel de instemmingbevoegdheid als adviesbevoegdheid omschreven. Voorbeelden van instemmingbevoegdheid zijn: onderwijskundige doelstellingen, het schoolreglement, klachtenregeling en overdracht of fusie van de school. Bij adviesbevoegdheid moet u denken aan zaken als de hoofdlijnen van het beleid, het taakbeleid, vaststelling van het schoolplan, vaststelling van het lesrooster en het vakantierooster, vaststelling of wijziging van de wijze waarop de voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd.

Welke zaken komen zoal aan de orde in de MR?

We zijn veelal op beleidsmatig niveau actief. Een paar voorbeelden van zaken waaraan we een goede bijdrage hebben kunnen leveren: Verbeterplannen, verbouwingszaken, personeelssamenstelling, groepsindeling, nieuwe onderwijsmethoden, communicatie naar ouders en invoering passend onderwijs

Hoeveel tijd is er mee gemoeid?

De MR komt 10 maal per jaar bijeen, op maandagavond tussen 20.00 en ongeveer 22.00. Het vergaderrooster wordt aan het begin van ieder schooljaar vastgesteld. Buiten de MR vergaderingen om, bent u ongeveer 20 uur per jaar bezig met voorbereiding, gesprekken met ouders, gesprekken met Scala, directie etc.

Mocht je nog verdere vragen hebben of meer informatie willen, aarzel niet ons aan te spreken op het schoolplein of via de mail: mr@debussel.nl

De standaard agenda voor iedere MR vergadering vindt u hier (druk op het plaatje)

Het Team

Robert Muijsers
Voorzitter
Pascale Poirters
Ouder
Susanne Arts
Ouder
Xiamara van Kampen
Ouder
Denise den Otter
Leerkracht
Francien Tiebosch
Leerkracht
Ans van Delft
Intern Begeleider
Sharon Degen
Leerkracht

Alle notulen kunt u vinden als op de knop hieronder drukt

Tot ziens!
De MR